Λαίδη Άγκνιου (μετά τον Σάρτζεντ) | Lady Agnew (after Sargent)

Comments